Indoeuropische sprachfamilie


03.02.2021 07:56
Indo-Europese talen - Wikipedia
met de Centraal-Aziatische stedelijke samenleving. Als sprake is van taalverschuiving, dan gaat er hoe dan ook wellicht een stadium van tweetaligheid aan vooraf die zon twee generaties per sociale groep duurt, waarbij de niet-Indo-Europeanen voordeel zouden moeten halen uit het leren van Indo-Europees. Die moontlikheid van 'n gemene oorsprong vir die uiteenlopende tale is vir die eerste keer voorgestel deur die Nederlander Marcus Zuerius van Boxhorn. Credit: ( see original file ). Leksikografiese ooreenkomste is egter geweldig groot. Ten tweede bevat het Proto-Indo-Europese lexicon woorden voor ' veeteelt ' agricultuur ' metalen ' pottenbakkerij ' en de 'kar'. De geleidelijke expansie van het Indo-Europees wordt ook wel Indo-Europeanisering genoemd. 761; Pereltsvaig Lewis 2015,. An Introduction, Oxford, Blackwell, 2004.

Hooguit werd van een minderheid van ontwikkelde Indonesirs "getolereerd" dat zij zich af en toe ook van het Nederlands bedienden. En dan de woorden die hetzelfde vocabulaire, maar verschillende betekenis hebben: maskapai - "maatschappij" (heeft alleen betrekking op luchtvaartmaatschappijen makelar - "makelaar" (kan worden gebruikt voor tussenpersoon of soms voor de handelaar kongsi - "kongsi" (wordt alleen gebruikt voor vennootschappen kompor. De paarse en blauwe: mogelijk Indo-Arisch, maar dit is erg omstreden. Het is geopperd dat deze cultuur verbonden is met de latere Parnoi en Dahae uit Griekse bronnen, die overeenkomen met de Dasas, Dasyus en Panis uit de Rigveda, en die verslagen zouden zijn door de Arya. Dit zie je in bijvoorbeeld spring -sprong en dit is een zeer oud verschijnsel. In de negentiende eeuw had men de neiging die te zoeken in Azi. Belangrijk is ook dat rekening gehouden wordt met de identificatie van leenwoorden en zelfs genetische verwantschap met andere taalfamilies, zoals het Oegrisch en het Semitisch. De periode van de Islamisering (ongeveer vanaf de 13e eeuw).

Zo bestaat naast en aanvullend op vergelijkende taalkunde tevens vergelijkende mythologie, waarbij de hypothetische godsdienst en mythen van de Indo-Europeanen gereconstrueerd wordt. Daarvoor bestaat ook archeologisch bewijs. Er zijn zes zuivere klinkers: a (als in kat e (als in pet i (als in riet o (als in kop u (als in hoed ) en een stomme e, ook gespeld als e (als in de ). De Noord-Italiaanse Villanovacultuur (1100-900.) en de Keltische Lepontische en Golaseccacultuur (1200-900.) zijn eveneens beschouwd als uitvloeisel van de Urnenveldencultuur. Een tweede voorstelling is echter het geleidelijk verschuiven van taalgrenzen (zoals in Belgi met het Frans waarbij niet-Indo-Europese groepen Indo-Europese talen overnemen. 34 Europa in de kopertijd: Touwbeker-cultuur. Atkinson het 'n stamboom van die taalfamilie gegee met skattings vir die aftakkingstye van die groepe. 25 Elke stamboom van taalkundige en etnische groepen leidt tot een soort beginpunt. Omdat een taalgemeenschap ook een bepaalde cultuur bezit, valt het onderzoek naar de geschiedenis, identiteit en cultuur van de Indo-Europeanen ook onder het vakgebied. Het paard schijnt men echter niet gebruikt te hebben.

Maltees en Turks is twee voorbeelde van tale wat in Europa gepraat word wat beslis nie-Europese oorspronge het. In hoeverre Centraal-Azi ge-Indo-Europeaniseerd werd, is onduidelijk. Zij plaatsen het Proto-Indo-Europees in het achtste millennium. Het Proto-Indo-Europees is daarom geen duidelijk moment in de geschiedenis en beslaat evenmin een helder afgebakend gebied. Volgens diezelfde hypothese was er echter ook betrekkelijk vroeg een beweging westwaarts, en het is mogelijk dat de Anatolische groep via de Balkan Klein-Azi bereikte aan het begin van de bronstijd. Tegenstanders stellen echter dat de Balkanculturen rechtstreeks op het neolithicum teruggaan, circa 6000., op basis van de duidelijke continuteit van bewoonde plaatsen in met name Bulgarije. De Anatolische groep zou bijvoorbeeld afgesplitst kunnen zijn, waarna de rest later langs de Kaukasus migreerde, waarna eerstgenoemde weer terugkeerde. Italiaans, Frans, Spaans en Portugees) Kelties (bv.

Het cultuurgebied overlapt met de latere Hallstatt - en La Tnecultuur. 24 Daar komt bij dat achttien boomsoorten gereconstrueerd zijn voor het Proto-Indo-Europees, waaronder boomsoorten die niet of nauwelijks voorkomen in Anatoli. Italische migratiegolven vonden in de kopertijd en bronstijd plaats, verbonden met de Remedello-, Rinaldone- en Gaudocultuur (. Anatoli (sien Colin Renfrew ). Het kan ook zo zijn dat men in de steppe een afgeleide Indo-Europese taal sprak, afkomstig uit bijvoorbeeld Anatoli. 11 In 2002 verscheen in het wetenschappelijke blad Nature een artikel onder de Nieuw-Zeelandse supervisie van Russell Gray en Quentin Atkinson, waarin opnieuw de Anatolische hypothese bepleit werd op basis van nieuwe, statistische, fylogenetische bepalingen. Dat de expansie over de steppen naar het oosten en zuiden verlopen zou zijn, wordt overigens nog onderbouwd door het feit dat met name de Indo-Iraanse groep duidelijk leenwoorden uit het Oeralisch bevat.

Die tye (in jare voor nu: sien afbeelding) wat gevind is vir de oudste aftakkings -na die Anatoliese groep-, ondersteun die sgn. Keltiese tale Galliese inskripsies wat ten minste reeds uit die 6de eeu.C. Atkinson Gray. De grootste continentaal-Keltische taal, het Gallisch, blijft relatief traditioneel, terwijl de insulaire Keltische talen sterker afwijken en duidelijk invloed van andere talen laten zien. Men kwam op het spoor van deze oertaal toen er geschriften in het zeer oude Sanskriet gevonden werden. Inhoud Sien ook: Proto-Indo-Europees, Diachroniese taalkunde, Glottochronologie. Die aanhangers van die Kurgan teorie veg dit aan deur te wys op die metodiek wat afhang van watter woorde jy kies om in die analise mee te neem. Text is available under the, cC BY-SA.0 license; additional terms may apply. Een uitvoerige tegenreactie verscheen recentelijk in boekvorm mede door de aandacht en betrekkelijke populariteit van het artikel: Pereltsvaig Lewis 2015. Latere culturen binnen het reeds door Indo-Europeanen bezette gebied blijven buiten beschouwing.

Het gebied van de Touwbekercultuur valt hier ongeveer samen met de noordelijke dialecten. Hy het geweet van Xenofon se reise na Indi, waardeur hy ooreenkomste met Sanskrit kom opmerk het. Cover photo is available under :me 'Unknown' license. In 1972 is een nieuwe officile spelling ingevoerd. In die Anatoliese teorie word aangeneem dat die familie eers in Anatoli ontstaan is maar dat 'n groep de gebied later verlaat het en verantwoordelik was gewees voor 'n latere Kurgan-ekspansie. Europese talen die niet tot de Indo-Europese taalfamilie behoren zijn de volgende: het Baskisch, het Fins en het Hongaars. 22 Ook is het (volgens sommigen) moeilijk om de betekenis van Proto-Indo-Europese woorden te reconstrueren, 23 en is erop gewezen dat plantennamen van betekenis veranderen al naargelang de geografische omstandigheden. 38 De Indo-Europeanisering van de Balkan kan verschillend worden voorgesteld, afhangend van waar men het Indo-Europese thuisland plaatst. Dezelfde of soortgelijke spelling, zelfde uitspraak: aerobik - " aerobic " (aerobe optik - "optic" (optica legislatif - " legislative " (wetgevend prematur - " premature " (voorbarig). Een tweede punt is dat de Villanovacultuur ook het gebied van de niet-Indo-Europese Etrusken bevat.

Dit Maleis werd in de gehele archipel gebruikt als taal voor het lager onderwijs. Bepaalde nieuwe ontwikkelingen die te zien zijn in het Grieks, Armeens en Indo-Iraans suggereren dat deze talen tot eenzelfde dialectgroep behoord hebben. En stelden tevens een gewijzigde stamboom voor de taalfamilie voor. In plaats van migratie kan het echter evengoed om rituele en technologische diffusie gaan. Mesopotamische bronnen, de Iraanse Avesta en Indiase Rigveda lijken de migratie en het invasieve karakter ervan te bevestigen. Van bijvoorbeeld het Grieks en het Sanskriet zijn heel oude geschreven bronnen teruggevonden, die dus van groot belang zijn geweest, van de Baltische talen is echter bekend dat de talen heel weinig veranderd zijn. Beide zijn gedentificeerd als Keltisch, en het gevolg is dat de Urnenveldencultuur gezien wordt als Proto-Keltisch.

Die Italiese en Keltiese takke is vroer as groepeerbaar binne 'n sogenaamde "Italo-keltiese" tak gepostuleer, 'n gedagte wat nie meer deur meeste vakkundiges ondersteun word nie. Het huidige gangbare model van Indo-Iraanse migratie vereist ook de aanwezigheid van een bepaalde cultuur in de regio. Hoe groter het gebied, hoe groter de kans op taaldifferentiatie, zeker op lange termijn. Via de kust langs de Kaukasus is een mogelijkheid, geredeneerd vanuit de koerganhypothese, hoewel dat gebergte verder een aanzienlijke barrire vormt. Bezien vanuit de Anatolische hypothese vormt de splitsing tussen de Anatolische groep en de rest een probleem qua datering, taalkunde en migratieroutes. Het vroeger gehanteerde begrip 'Indo-Europese volken' wordt in de antropologie niet meer gebruikt. Invloeden bewerken brontekst bewerken Er zijn drie belangrijke periodes van cultureel contact met de "buitenwereld die hun sporen hebben nagelaten op de Indonesische woordenschat: De Hindoe-Boeddhistische periode (ca. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd. Deze taal bleek grote overeenkomsten te hebben met talen uit de Europese taalfamilie, waaronder het Nederlands. Archeologisch bewijs, zoals de typische kurgans, kan aangevoerd worden tot aan de rivier Tisza, maar in Hongarije en verder komen zij niet voor.

Ă„hnliche artikel